Please Rotate Device to Landscape
and Refresh Your Browser.

NEWS & ACTIVITIES

Company Profile บริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์

โครงการ สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ เจ้าของโครงการบริษัท เอเจ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดทะเบียนเลขที่ 0735556003533 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 3 ซอยวิพัชร ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557)

กรรมการผู้จัดการ นายจิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์ โครงการก่อสร้างเป็นอาคารชุดสูง 38 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน 813 ห้อง (เพื่อพักอาศัย 810 ห้อง/ เพื่อการพาณิชย์ 3 ห้อง) ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 211473 เลขที่ดิน 39 หน้าสำรวจ 2118 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 44.7 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของเจ้าของโครงการที่ดิน จะมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 32 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2560 และจะดำเนินการจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ  โดยเจ้าของห้องชุดจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์ส่วนกลาง และเงินกองทุนตามอัตราที่เจ้าของโครงการกำหนด และ/หรือ ตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดบริหารงานขาย โดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด